روشهای کنترل پیچ ومهره و محاسبات ان

روشهای کنترل پیچ ومهره

پیچ ومهره پیچ ها وسایلی هستند برای اتصال موقت انتقال حرکت وآب بندی، که فرم دندانه بستگی به کاربردشان داشته و ممکن است که به فرم مثلثی ذوزنقه ای ویا به فرم های

مشخصات پیچ ومهره- هر پیچ و مهر دارای مشخصاتی مطابق شکل است که با علائم اختصاری زیر نشان داده میشوند

علائم اختصاری:

P= گام پیچ و یا مهره

d= قطر خارجی پیچ

1d= قطر داخلی پیچ

D= قطر خارجی مهره

D1= قطر داخلی مهره

پیچ و مهره ها را از نظر فرم دنده و سایر ابعاد استاندارد کره اند؛ که در زیر به محاسبات پاره ای از آنها می پردازیم.

1- پیچ میلیمتری دنده مثلثی نرم (DIN) کلیه اندازه های این پیچ بر حسب میلیمتر و زاویه دنده آن 60 درجه بوده و سردنده در این پیچها تخت و ته دنده گرد می باشد. علامت اختصاری برای این پیچها مثلاً برای پیچی به قطر خارجی 6/2 میلیمتر، 6/2 M می باشد. برای محاسبه ابعاد پیچ و مهره ها یکی از دنده های آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

با توجه به اینکه مثلث ABC متساوالاضلاع می باشد. بنابراین p = BC بوده و لذا برای محاسبه ارتفاع تئوری دنده پیچ (11) در مثلث قائم الزاویه BCD می توان نوشت:

 

برای بدست آوردن ارتفاع دنده پیچ و مهره (h) می توان از ارتفاع تئوری، مجموع ارتفاع تختی سردنده () و ارتفاع گردی دندانه () را کم نمود.

 

همچنین برای محاسبه قطر داخلی مهره کافی است از قطر خارجی آن دو برابر ارتفاع دنده مهره را کم نمود.

 

 

شعاع قوس ته دنده پیچ در نرم ISO برابر می باشد.

 

 

 

1- کلیه ابزارها و وسایل اندازه گیری برای اینگونه پیچها را با حروف مشخصه ISO علامت گذاری می کنند. بعنوان مثال M12 – ISO .

2- برای انتخاب قطر خارجی پیچ ها، حتی الامکان سعی شود که از اندازه های اسمی داده شده در ردیف 1 استفاده گردد. اگر قطرهای داده شده در ردیف 1 از نظر 1  از نظر طراحی مناسب نبود از ردیف 2 استفاده نمایند.

از ارتفاع تئوری مجموع ارتفاع تختی سردنده () و ارتفاع گردی ته دنده () را کم می کنند.

 

 

 

 

برای محاسبه ارتفاع دنده مهره کافی است از ارتفاع تئوری مجموع ارتفاع تختی سرمهره () و ارتفاع تختی ته دنده () کم گردد.

 

در فرم ISO نیز قطر خارجی و قطر متوسط پیچ با قطر خارجی و قطر متوسط مهره به یک اندازه می بوده؛ ولی قطر داخلی آنها با هم متفاوت می باشد.

 

 

برای محاسبه قطر داخلی پیچ، از قطر خارجی آن دو برابر ارتفاع دنده پیچ را کم می کنند.

 

و اگر از قطر خارجی دو برابر ارتفاع دنده را کم کنیم قطر داخلی پیچ و مهره بدست خواهد آمد.

 

قطر متوسط پیچ و مهره از تفاضل قطر خارجی و ارتفاع دندانه حاصل می شود. اندازه قطر متوسط در کنترل اندازه پیچ و مهره ها و همچنین دقت پروفیل دنده ها مورد نظر می باشد.

 

شعاع قوس ته دنده پیچ و سردنده مهره برابر

 

مسئله نمونه: محاسبات لازم جهت تراشیدن پیچ و مهره 30M به گام 5/3 میلیمتر را در نرم DIN انجام دهید.

حل:

 

60 درجه = زاویه دنده

2- پیچ میلیمتری دنده مثلثی نرم (ISO)- کلیه اندازه های این پیچ برحسب میلیمتر و زاویه دنده آن نیز 60درجه می باشد. در این پیچها سردنده در ارتفاع  از رأس تخت شده و ته دنده نیز در ارتفاع  گرده شده است. همچنین سردنده مهره به اندازه  از رأس تخت شده است. علامت اختصاری در این پیچها مشابه علامت اختصاری در نرم دین می باشد با این تفاوت که علامت اختصاری ISO جلو آنها قرار می گیرد. بعنوان مثال 16ISO-M نشان دهنده پیچی است میلیمتری.

ارتفاع دنده پیچ و مهره در نرم ISO، با هم برابر نمی باشد. برای محاسبه ارتفاع دنده پیچ

عنوان آزمایش: اندازه گیری و کنترل پیچ و مهره ها (کنترل قطر متوسط بوسیله میکرومتر پیچ)

نام وسایل استفاده شده:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

 

dp-Te=dk-0/6455p

 

اندازه قطر متوسط پیچ دنده مثلثی

درصد خطا E %

اندازه گیری شده dp

قطر خارجی dk

تئوری dpte

گام p

بعد

اندازه

 

 

 

 

 

میلیمتر

 

 

 

 

 

میلیمتر

 

با توجه به شکل می توان نوشت:

 و از طرفی  می باشد بنابراین:

رابطه (1)    

در رابطه (1) برای محاسبه طول OC لازم است ابتدا زاویه  که در اصل  زاویه گاه می باشد محاسبه گردد و برای محاسبه این زاویه به ترتیب زیر عمل می کنیم: در محیط چرخدنده به اندازه تعداد دنده چرخدنده زاویه گام وجود دارد و چون محیط چرخدنده برابر 360 است پس می توان گفت:

 

طول پاره خط  با توجه به مثلث قائم الزاویه OBC برابر خواهد بود با:

 

مقدار  را در رابطه (1) قرار می دهیم و خواهیم داشت:


با توجه با اینکه  با جایگزینی این مقدار در فرمول فوق خواهیم داشت:

 

 

ب- محاسبه وتر ضخامت دنده:

ضخامت دنده در اصل عبارت از طول قوسی از دایره تقسیم است که بین نقطه B و D در شکل واقع شده است. با فک متحرک افقی نمی توان طول قوسی را معین کرد بلکه فقط وتر ضخامت دنده اندازه گیری می شود که برای چرخدنده های با مدول کم این خطا قابل صرفنظر کردن است. همچنین این اندازه را می توان به شرح زیر محاسبه نمود:

در مثلث قائم الزاویه OBC شکل صفحه قبل می توان نوشت:

 

برای سهولت کار در کارگاه مقادیر q و s برای مدول 1 برای پاره ای از تعداد دنده ها داده شده و برای مدول های کوچکتر و بزرگتر از 1 میلی متر عدد حاصل از جدول را در مدول مربوط ضرب می کنیم.

عنوان آزمایش: اندازه گیری و کنترل چرخدنده (کولیس چرخدنده)

نام وسایل استفاده شده:

1-

2-

3-

4-

5-

6-

 

 

 

مقدار لازم است تسمه بالا رود                             

ضخامت استاندارد                                              

مدول برحسب میلی متر                                      

تعداد دندانه                                                

مدول = 1 میلیمتر                                             

 

مقادیر خطی ضخامت دندانه

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

شماره دندانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اندازه گرفته شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اندازه گرفته شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اندازه گرفته شده

 

 

 

 

درصد خطا

 

 

 

ضخامت استاندارد

ضخامت میانگین

 

عنوان آزمایش: اندازه گیری و کنترل چرخدنده (کولیس چرخدنده)

نام وسایل استفاده شده:

1-

2-

3-

4-

5-

6-

 

 

مقادیر خطی ضخامت دندانه

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

شماره دندانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اندازه گرفته شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اندازه گرفته شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اندازه گرفته شده

 

 

 

 

درصد خطا

 

 

 

ضخامت استاندارد

ضخامت میانگین

 

کنترل چرخدنده به کمک میکروکتر فک بشقابی

الف- اندازه گیری چرخدنده های ساده:

جهت کنترل (اندازه گیری) فاصله بین دندانه های یک چرخدنده به ترتیب زیر عمل نمود:

1- تعداد دندانه ای که باید توسط میکرومتر بشقابی (نسبت به تعداد دندانه های اصلی چرخدنده) اندازه گیری شود از روی جدول انتهای گزارش کار پیدا کنید.

2- اندازه حقیقی (مقدارW) را که باید توسط میکرومتر اندازه گیری شود از رابطه زیر محاسبه نمود.

 

W= اندازه دنده های تعیین شده برای اندازه گیری

M= مدول چرخدنده

= زاویه فشار دندانه

Z= تعداد دندانه تعیین شده برای اندازه گیری

 

مقدار  در رابطه روبرو بر حسب رادیان می باشد:                   

عنوان آزمایش: اندازه گیری و کنترل چرخدنده بوسیله میکرومتر فک بشقابی

نام وسایل استفاده شده:

1-

2-

3-

4-

5-

6-

 

 

 

در رابطه روبرو  برحسب رادیان می باشد.

 

 

 

اندازه ها

درصد خطا

LT

LA

L5

L4

L3

L2

L1

M

 

 

Z

بعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اندازه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اندازه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اندازه

 

عنوان آزمایش: اندازه گیری و کنترل چرخدنده بوسیله میکرومتر فک بشقابی

نام وسایل استفاده شده:

1-

2-

3-

4-

5-

6-

 

 

 

اندازه ها

درصد خطا

LT

LA

L5

L4

L3

L2

/ 0 نظر / 34 بازدید